Add new comment

فضای باز شهری میدان مشق
نویسنده: 
فرامرز پارسی

معمارنت- میدان مشق می‌تواند سرآغاز یک سری فعالیت‌های بسیار مؤثر در احیای بافت تاریخی تهران باشد. در این خصوص لازم است در قدم اول فضای اداری آن به کنار نهاده شود تا مردم بتوانند در سایه آرامشی مدنی و اجتماعی در رفت و آمد باشند.

 

معمارنت- میدان مشق می‌تواند سرآغاز یک سری فعالیت‌های بسیار مؤثر در احیای بافت تاریخی تهران باشد. در این خصوص لازم است در قدم اول فضای اداری  آن به کنار نهاده شود تا مردم بتوانند در سایه آرامشی مدنی و اجتماعی در رفت و آمد باشند. در قدم بعدی مرمت دانشگاه هنر است که اگرچه بودجه زیادی را طلب می‌کند اما بسیار ارزشمند است و در ادامه احیای نقش خیابان سی تیر قرار می‌گیرد و ...

 

مطالب فوق بخشی از سخنرانی مهندس فرامز پارسی در پنجمین جلسۀ سلسله نشست‌های نوسازی شهری با موضوع «فضای باز شهری (تجربه میدان مشق)» در آذر‌ماه 1392 است.

 

در ذیل فایل ارائه کامل مهندس پارسی در این نشست قرار داده شده است.

 

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA