Add new comment

گفتگوی بسیار باارزشی است چون کارها ی خوب دیگری که در زمینه نشر داشتید. از دوره دانشجویی تا جایی که در جریان بودم (کار گروهمان در اولین شماره چاپ شده) و با گذشت زمان برایمان روشنتر شد شور وشوق زیاد ایشان بسیار اثر بخش بوده.امروز هم با سود بردن از تجارب عاشقان دلسوخته میتوان راهی ثمربخش طی کرد. انچه شایان توجه است شکل دادن به روزنامه معماری و هنر است که بتوان بیشترین هزینه را در راه ارتقاع فرهنگی جامعه ایرانی که بستر شایسته و مشتاق این هنر است بکار گرفت. با سپاس از معمارنت و استاد اشراق .

ارادتمند طلایی

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA