کتابخانه‌ای با دیوارهای متحرک

کتابخانه‌ای با دیوارهای متحرک

معمارنت- طی قرن گذشته، به دلیل تکامل تکنولوژی، کتابخانه‌ها و مراکز پژوهشی موضوع تغییر بوده‌اند. از این‌رو کتابخانۀ ایده‌آل کتابخانه‌ای است که بتوانند خود را با تغییرات داخلی منطبق سازد. به این منظور، ما راهبرد طراحی باز را پیش‌گرفتیم که ترجمان آن در معماری، سیستم ستون‌های داخلی به همراه دیوار‌هایی است که قابل تغییر باشند. در کنار دیوار‌های ثابت، دیوار‌های متحرکی هستند که به راحتی قابلیت دوران 360 درجه دارند. همچنین فضاهای چند منظوره‌ای طراحی کرده‌ایم که هم می‌تواند به صورت عمومی و هم نیمه عمومی (برای استفاده گروه‌های پژوهشی) مورد استفاده قرار گیرد.

 

دانشکده: 

ژوژمان اول:

 

طرح: کتابخانه القصبا
دانشجو: مهدی جندقی میبدی
مقطع: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه آمریکایی شارجه

 

معمارنت- طی قرن گذشته، به دلیل تکامل تکنولوژی، کتابخانه‌ها و مراکز پژوهشی موضوع تغییر بوده‌اند. از این‌رو کتابخانۀ ایده‌آل کتابخانه‌ای است که بتوانند خود را با تغییرات داخلی منطبق سازد. به این منظور، ما راهبرد طراحی باز را پیش‌گرفتیم که ترجمان آن در معماری، سیستم ستون‌های داخلی به همراه دیوار‌هایی است که قابل تغییر باشند. در کنار دیوار‌های ثابت، دیوار‌های متحرکی هستند که به راحتی قابلیت دوران 360 درجه دارند. همچنین فضاهای چند منظوره‌ای طراحی کرده‌ایم که هم می‌تواند به صورت عمومی و هم نیمه عمومی (برای استفاده گروه‌های پژوهشی) مورد استفاده قرار گیرد.