فراخوان مسابقه واژه‌گزینی

فراخوان مسابقه واژه‌گزینی

فراخوان مسابقه واژه‌گزینی
برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای مصالح ساختمانی

 
معمارنت-  خبر خوب آنکه یک شرکت فروشگاه‌های زنجیره‎ای برای فروش مصالح ساختمانی از سیر تا پیاز در حال تأسیس است. حالا می‌خواهیم بدانیم که این فروشگاه‌ها را با چه نامی صدا کنیم. پس مسابقه‌ای ترتیب دادیم تا با مشارکت شما بهترین نام را برای این شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیابیم.

 

برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای مصالح ساختمانی
 

معمارنت-  خبر خوب آنکه یک شرکت فروشگاه‌های زنجیره‎ای برای فروش مصالح ساختمانی از سیر تا پیاز در حال تأسیس است. حالا می‌خواهیم بدانیم که این فروشگاه‌ها را با چه نامی صدا کنیم. پس مسابقه‌ای ترتیب دادیم تا با مشارکت شما بهترین نام را برای این شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیابیم.
البته دوست داریم که نامی فارسی، خوش آهنگ و یادآورندۀ تولیدات ایرانی در حوزۀ صنعت ساختمان باشد. تجربۀ نام‌گذاری شرکت غیرایرانی «هایپرمارکت» در این مورد گویا است، زیرا که در زمینۀ کاری خود همۀ این ویژگی‌ها را داشته و در عین حال به سرعت جا افتاده و در خاطرها ماند. همچنین واژه‌هایی مانند پارک سوار، پیامک و ... به عنوان معادل سازی‌های مناسب به نظر جذاب می‌رسند.
در این رقابت هیئت داوران، همان اعضای هیئت مؤسس مجموعه هستند و قرار است به نفر اول 2 سکۀ بهار آزادی و نفر دوم یک سکۀ بهار آزادی تعلق بگیرد.
برای شرکت در مسابقه می‌توانید پیشنهاد خود را به آدرس: mmemarnet@gmail.com یا  mmemarnet@yahoo.com  تا تاریخ 18 خرداد ارسال نمایند
 

ساختمان: