پنج موزۀ پنج معمار

پنج موزۀ پنج معمار
نویسنده: 
شهریار اکبری

معمارنت- همانطور که می‌دانید 18 می مصادف با 28 اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی است. شاید به همین بهانه بود که در معمارنت مناسب دیدیم که گشتی در چند موزۀ دیدنی دنیا بزنیم و شما را هم در روایت‌های معماران این بناها از جهان سهیم کنیم.

 

به مناسبت روز جهانی موزه

 

معمارنت- همانطور که می‌دانید 18 می مصادف با 28 اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی است. شاید به همین بهانه بود که در معمارنت مناسب دیدیم که گشتی در چند موزۀ دیدنی دنیا بزنیم و شما را هم در روایت‌های معماران این بناها از جهان سهیم کنیم.
رشد مبهوت کننده و پر تکاپوی «دنور» -  از آغاز تا به امروز – الهام بخش فرم جدید موزه است. به همراه توپوگرافی و مناظر زیبای آسمان و کوه‌های سنگی.  رابطه ای میان بی‌باکی در ساخت و ساز و روحیه رمانتیستی منظر، فضایی بی همتا ایجاد می‌کند که در نهایت زبان معماری را فراتر از کلمات به زبان نور، تناسبات و مصالح می برد.