معرفی پروژۀ ساختمان تحقیقات فطروسی

معرفی پروژۀ ساختمان تحقیقات فطروسی

اختصاصی معمارنت- زمین پروژۀ مرکز تحقیقات فطروسی حاصل تجمیع قطعات 3/98 و 4/98 پارک فناوری پردیس است.
محدوده‌ای که محل تجمع و تمرکز شرکت‌های صاحب فناوری در حوزه‌های مختلف از جمله الکترونیک بوده و قرار است با امکانات و تسهیلات خاص، زمینۀ تمرکز آنها را در حوزۀ تخصصی خود فراهم کند. هرچند که در عمل به گونه‌ای خاص از سوداگری زمین و ملک و عرصه‌ای برای نمایش پروژه‌های ساختمانی شده است. از طرفی پارکینگ‌ها به فضای کارگاهی تبدیل می‌شوند، از سمت دیگر کارفرمایان برای نمایش ساختمان‌های خود دست به هر کاری می‌زنند و به هر قیمتی نیاز به تمایز را ارضاء می‌کنند.

 

 

عنوان پروژه: ساختمان تحقیقات الکترونیک فطروسی
کارفرما: شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی
مشاور: شیوه دگردیس
مدیر طراحی: امیرحسین طاهری
تیم طراحان: محمدرضا محب علی ، رضا والاجم، شهاب حیدری فاروقی ، ایمان صدرائی طباطبائی، مریم نظاملی ، سعید سرائی

اختصاصی معمارنت- زمین پروژۀ مرکز تحقیقات فطروسی حاصل تجمیع قطعات 3/98 و 4/98 پارک فناوری پردیس است.
محدوده‌ای که محل تجمع و تمرکز شرکت‌های صاحب فناوری در حوزه‌های مختلف از جمله الکترونیک بوده و قرار است با امکانات و تسهیلات خاص، زمینۀ تمرکز آنها را در حوزۀ تخصصی خود فراهم کند. هرچند که در عمل به گونه‌ای خاص از سوداگری زمین و ملک و عرصه‌ای برای نمایش پروژه‌های ساختمانی شده است. از طرفی پارکینگ‌ها به فضای کارگاهی تبدیل می‌شوند، از سمت دیگر کارفرمایان برای نمایش ساختمان‌های خود دست به هر کاری می‌زنند و به هر قیمتی نیاز به تمایز را ارضاء می‌کنند.

 

تجمیع دو قطعه زمین 20x 25 که از بر 20 متر از جنوب و شمال به هم می‌رسند، سطح اشغال مشخص (30%) و اجبار طرح فرادست به تولید امتداد بدنه‌های کوچه‌های شمالی و جنوبی، حجمی کشیده و خطی را در ساختمان به وجود می‌آورد. همچنین سعی شده با همسایه‌های شرقی و غربی که شرایطی مشابه داشتند (همسایه شرقی نامشخص بود) پیوندی به وجود بیاید؛ پس دو حیاط در دو گوشۀ جنوب شرقی و شمال غربی تعبیه شده که هندسۀ کل ساختمان را از حالت خطی به s شکل تغییر داده است. فضای میانی هم ورودی را مشخص کرده که کیفیت مشابهی به نسبت شمال و جنوب ایجاد می‌کند.
در این بین بخش‌های کوچکتر شمالی فضاهای با طبع اداری و فضاهای جنوبی با طبع یکپارچه سازماندهی شده اند. زیرزمینی که سطح اشغال 80% دارد و برای پارکینگ پیش بینی شده هم به فضای کارگاهی پروژه اختصاص یافته است.
 

تصویر یک- فرآیند تکمیل طراحی

 

تصویر دو- پلان سایت پروژه، مقیاس 500/1

 

تصویر سه- پلان طبقه همکف، مقیاس 200/1

 

تصویر چهار- پلان طبقه اول، مقیاس 200/1

 

تصویر پنج- پلان طبقه دوم، مقیاس 200/1

 

تصویر شش- پلان طبقه سوم، مقیاس 200/1

 

تصویر هفت- پلان بام، مقیاس 200/1

 

تصویر هشت- بخش AA، مقیاس 200/1

 

تصویر نه-بخش BB و CC، مقیاس 200/1

 

تصویر 10-  بخش DD، مقیاس 200/1

 

تصویر 11- بالا ضلع شرقی و پایین ضلع غربی

 

تصویر 12- بالا ضلع شمالی و پایین ضلع جنوبی

 

تصویر 13- دیاگرام تشریحی

 

تصاویر پروژه