پروژه ویلا قمصر کاشان

پروژه ویلا قمصر کاشان
نویسنده: 
بهارک کشانی

ویلای قمصر
ویلای قمصر، محل اقامت موقت یک خانواده چهار نفره ، در میان باغی در منطقه ای نیمه کوهستانی در نزدیکی قمصر کاشان قرار گرفته است. بخش بزرگی از باغ با درختان میوه و بخش کوچکتری ،موسوم به گلستان، در جنوب زمین  با گل محمدی پوشیده شده است. در این باغ دو محور بر هم عمود شده اند، یکی در راستای نهری که در امتداد شرقی-غربی روان است تعریف شده و دیگری ورودیهای شمالی و جنوبی باغ را به هم وصل میکند. چشم انداز  یکسان کوههای اطراف در مجموع به همگنی در فضا انجامیده است.