معرفى طرح اسكان موقت پس از سوانح طبیعی و جنگ

معرفى طرح اسكان موقت پس از سوانح طبیعی و جنگ
نویسنده: 
سوسن مومنی موکویی، احمد زینالی

سوسن مومنی موکویی، کارشناس معماری، کارشناس ارشد بازسازی پس از سانحه
احمد زینالی، کارشناس معماری، کارشناس ارشد بازسازی پس از سانحه
مقدمه
پس از هر سانحه با خسارات و صدماتی که به ساختارها و مردم آسیب‌دیده وارد می آید، معمولا بازسازی مسکن و فضاهای کالبدی دائمی و اصلی در مدت زمان محدود و کوتاه مقدور نمی باشد. این مساله با دانش و توانایی امروزه بشر (خصوصا در مناطق دوردست و کمتر توسعه یافته) نیاز به سرپناه یا اسکان موقت برای طی دوران بازسازی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

"در دهه های اخیر، معماران متعددی اقدام به ارائه گونه های مختلف سرپناه و مدل¬های متنوع نموده و کوشیده اند که با در نظر گرفتن پیچیدگی های طراحی یک واحد مسکونی مطلوب موقت، با یکنواخت نمودن آن به تولید انبوه و صنعتی بپردازند و تعدادی را در کشورهای سانحه دیده مورد آزمایش قرار دهند. اما در اکثر موارد، این تلاش‌ها را واقعیت سانحه و آسیب دیدگان خنثی ساخته است"(فلاحى،1385).  با توجه به شرایط متغیر و متفاوت در مناطق مختلف سانحه دیده و با توجه به ویژگی‌هایی که در مبانی نظری برای یک واحد اسکان موقت ذکر شده است، این گزارش طرح معماری یک واحد مسکن موقت پس از سانحه در ایران ...
ادامه مطلب ...