فراخوان مقاله آسیب‌شناسی تاریخ‌نگاری هنر در ایران

فراخوان مقاله آسیب‌شناسی تاریخ‌نگاری هنر در ایران

معمارنت- معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر هم اندیشی موضوعی ترتیب داده که در آن زوایای نظری و عملی تاریخ‌نگاری هنر را با توجه به آسیب شناسی وضعیت تاریخ‌نگاری هنر در ایران بررسی می‌شود.
در همین راستا این سازمان فراخوانی منتشر کرده و طی آن از کلیه محققان، استادان و دانشجویان مطالعات و پژوهش‌های هنری، تاریخ هنر، مطالعات فرهنگی، علوم اجتماعی و سایر رشته‌های مرتبط دعوت نموده که مقالات و پژوهش‌های خود در این باره را به دبیرخانه این هم‌اندیشی ارسال کنند.
مقالات باید حداکثر در شش هزار کلمه، دو نسخه word 2003 و pdf تنظیم شده و دارای اطلاعات: مرتبۀ علمی نویسنده، وابستگی سازمانی، نشانی کامل پستی، شمارۀ تلفن، دورنگار و نشانی الکترونیک باشد. آخرین مهلت ارسال چکیده 25 مهر و اعلام نتایج داوری چکیده ها 5 آبان ماه خواهد بود.

 

معمارنت- معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر هم اندیشی موضوعی ترتیب داده که در آن زوایای نظری و عملی تاریخ‌نگاری هنر را با توجه به آسیب شناسی وضعیت تاریخ‌نگاری هنر در ایران بررسی می‌شود.
در همین راستا این سازمان فراخوانی منتشر کرده و طی آن از کلیه محققان، استادان و دانشجویان مطالعات و پژوهش‌های هنری، تاریخ هنر، مطالعات فرهنگی، علوم اجتماعی و سایر رشته‌های مرتبط دعوت نموده که مقالات و پژوهش‌های خود در این باره را به دبیرخانه این هم‌اندیشی ارسال کنند.

 

مقالات باید حداکثر در شش هزار کلمه، دو نسخه word 2003 و pdf تنظیم شده و دارای اطلاعات: مرتبۀ علمی نویسنده، وابستگی سازمانی، نشانی کامل پستی، شمارۀ تلفن، دورنگار و نشانی الکترونیک باشد. آخرین مهلت ارسال چکیده 25 مهر و اعلام نتایج داوری چکیده ها 5 آبان ماه خواهد بود. همچنین مهلت ارسال اصل مقالات تا اول آذرماه و اعلام نتایج داوری 10 آذرماه بوده و هم اندیشی در تاریخ 27 آذرماه 1392 برگزار می‌شود.
برای اطلاع از محورهای پژوهشی و نیز فرم تنظیم مقاله به پوستر همایش مراجعه کنید.