نشست باغ ایرانی در باغ موزۀ قصر

نشست باغ ایرانی در باغ موزۀ قصر

معمارنت- نشست یکشنبه های باغ ایرانی سوم آذرماه 1392 به بررسی باغشهر عباس آباد بهشهر اختصاص پیدا کرده است.
در این نشست بهرام رضایی چراتی، محمدحسن طالبیان، عبدالوهاب موسوی نسب سخنرانی می‌کنند. این گردهمایی از ساعت 17 تا 20 در باغ موزۀ قصر پذیرای علاقه مندان است.

موسسۀ مطالعاتی جهان باغ ایرانیان با همراهی انجمن مفاخر معماری ایران، سایت معمارنت و باغ موزۀ قصر بانیان این مراسم هستند.

 

 

معمارنت- نشست یکشنبه های باغ ایرانی سوم آذرماه 1392 به بررسی باغشهر عباس آباد بهشهر اختصاص پیدا کرده است.
در این نشست بهرام رضایی چراتی، محمدحسن طالبیان، عبدالوهاب موسوی نسب سخنرانی می‌کنند. این گردهمایی از ساعت 17 تا 20 در باغ موزۀ قصر پذیرای علاقه مندان است.

 

موسسۀ مطالعاتی جهان باغ ایرانیان با همراهی انجمن مفاخر معماری ایران، سایت معمارنت و باغ موزۀ قصر بانیان این مراسم هستند.