نشست‌های تخصصی فرهنگستان هنر در آذرماه

نشست‌های تخصصی فرهنگستان هنر در آذرماه

معمارنت- پژوهشکدۀ هنر فرهنگستان هنر سلسله نشست‌های آذرماه خود را دربارۀ تاریخ هنر ایران برگزار می‌کند.
این نشست‌ها به صورت هفتگی هر دوشنبه راس ساعت 15 برپا می‌شود و ورود برای عموم در آن آزاد است. در این برنامه‌ها که در فرهنگستان هنر پذیرای علاقه‌مندان است، موضوع‌های مختلفی در باب آغاز پیدایش خط، هنرهای پیشاتاریخی در ایران و سیر تحول آنها در ایران مورد بحث قرار می‌گیرد. برنامۀ تفضیلی این نشست‌ها عبارتند از:

 

 

معمارنت- پژوهشکدۀ هنر فرهنگستان هنر سلسله نشست‌های آذرماه خود را دربارۀ تاریخ هنر ایران برگزار می‌کند.
این نشست‌ها به صورت هفتگی هر دوشنبه راس ساعت 15 برپا می‌شود و ورود برای عموم در آن آزاد است. در این برنامه‌ها که در فرهنگستان هنر پذیرای علاقه‌مندان است، موضوع‌های مختلفی در باب آغاز پیدایش خط، هنرهای پیشاتاریخی در ایران و سیر تحول آنها در ایران مورد بحث قرار می‌گیرد. برنامۀ تفضیلی این نشست‌ها عبارتند از:

 
نشست اول دوشنبه 4 آذرماه 1392
آغاز نگارش و پيدايش خط / دکتر عبدالمجيد ارفعی
هنر در اشکال مختلف جوامع پيش از تاريخ در فلات مرکزی ايران براساس داده‌های باستان شناسی / دکتر صادق شهميرزادی

 

نشست دوم دوشنبه 11 آذرماه 1392
‌گل‌نبشته‌های تخت جمشيد و برخی از نقش‌مهرهای آن / دکتر عبدالمجيد ارفعی
چند اثر هنری در موسسه فرهنگی موزه‌های بنياد / استاد احسان (اسماعيل) يغمايی

 

نشست سوم دوشنبه 18 آذرماه 1392
هنر و تمدن ايلام  / دکتر محمد رحيم صراف
بنای خورهند نه يک معبد يک خانه اربابی (دوره اشکانی) / استاد مهدی رهبر

 

نشست چهارم دوشنبه 25 آذرماه 1392
چگونگی نيايش مهر در ايران بر پايه ساختار معماری در مهرکده‌ها / استاد احسان (اسماعيل) يغمايی
باستان شناسی دوره اسلامي / دکتر حميده چوبک