فضاهای شهری و خاطره‌های جمعی در تهران

فضاهای شهری و خاطره‌های جمعی در تهران

معمارنت- نشست تخصصی فضاهای شهری، عناصر یادمانی و خاطره‌های جمعی در تهران، سه شنبه 18 آذرماه 1392 برگزار می‌شود.
این جلسه که با سخنرانی سید محسن حبیبی، ناصر تکمیل‌همایون، حجت‌الله ملاصالحی و منوچهـر معظمـی همراه است از ساعت 14 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شروع خواهد شد و در آن دربارۀ عناصر خاطره در شهر تهران بحث خواهد شد. نشست سه شنبه از سلسله نشست‌های هویت و یادمان‌های تاریخی در فضای شهری است که توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران برپا می‌شود.

معمارنت- نشست تخصصی فضاهای شهری، عناصر یادمانی و خاطره‌های جمعی در تهران، سه شنبه 18 آذرماه 1392 برگزار می‌شود.

 

این جلسه که با سخنرانی سید محسن حبیبی، ناصر تکمیل‌همایون، حجت‌الله ملاصالحی و منوچهـر معظمـی همراه است از ساعت 14 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شروع خواهد شد و در آن دربارۀ عناصر خاطره در شهر تهران بحث خواهد شد. نشست سه شنبه از سلسله نشست‌های هویت و یادمان‌های تاریخی در فضای شهری است که توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران برپا می‌شود.