همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر

برگزاری : 16،15 اسفند ماه 1390
سالن همایشهای بین المللی برج میلاد-تهران- ایران