فضاهای شهری و شهرگرایی در شرق اروپا

فضاهای شهری و شهرگرایی در شرق اروپا

معمارنت- هفتمین نشست گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علمی شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، پروژه‌های رف و سفارت جمهوری لهستان در تهران دوشنبه 12 اسفند 1392 برگزار می‌گردد.

 

معمارنت- هفتمین نشست گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علمی شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، پروژه‌های رف و سفارت جمهوری لهستان در تهران دوشنبه 12 اسفند 1392 برگزار می‌گردد.

 

این نشست با محوریت دو موضوع "مطالعه تطبیقی شهرگرایی در شرق اروپا در مقایسه با الگوهای غربی" و "مقدمه‌ای بر شناخت فضاهای شهری در شرق اروپا (لهستان، استونی، لتونی)" با سخنرانی دکتر کسپر پوبووسکی (استادیار انسان‌شناسی و مطالعات شهری دانشگاه پوزنان، لهستان) و دکتر احسان رنجبر (استادیار طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس تهران) از ساعت 16-18 در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.