همایش ملی، جامعه، معماری و شهر

همایش ملی، جامعه، معماری و شهر

معمارنت- نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر در مهرماه 1393 برگزار می‎شود.
این همایش با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران، دانشگاه الزهرا، سازمان نظام مهندسی و چند نهاد دیگر برپا شده است. با تعویق تاریخ برگزاری مهلت ارائۀ مقالات در حوزۀ محورهای زیر نیز تا 15 شهریورماه تمدید شد:
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر می‎توانید به این آدرس مراجعه نمایید: http://www.iscconferences.ir/

 

 

معمارنت- نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر در مهرماه 1393 برگزار می‎شود.
این همایش با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران، دانشگاه الزهرا، سازمان نظام مهندسی و چند نهاد دیگر برپا شده است. با تعویق تاریخ برگزاری مهلت ارائۀ مقالات در حوزۀ محورهای زیر نیز تا 15 شهریورماه تمدید شد:
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر می‎توانید به این آدرس مراجعه نمایید: http://www.iscconferences.ir/

 

محورهای همایش:
فرهنگ و شهر

- نقش عوامل فرهنگی بر شکل گیری هویت شهری، و الگوهای طراحی و ساخت شهر
- ارزیابی آثار متقابل مسائل اجتماعی و طرحهای شهری وفرهنگ سازی ناشی از آن در جامعه
- ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اجرای طرحهای شهری
- سیر تکوین فرهنگ شهری با توجه به ظرفیت های بومی شهرسازی ایرانی-اسلامی

 

 فرهنگ و معماری
-  نقش نگرش ها و بررسی های جامعه شناسانه در طراحی معماری
- جامعه شناسی معماری  و تاثیر متقابل فرهنگ بر شکل گیری الگوهای رایج معماری  
- تأثرپذیری فرم های معماری از پدیده های فرهنگی ـ اجتماعی
- پیش بینی و مدیریت تاثیرات اجتماعی ناشی از رواج الگوهای معماری

 

فضا و جامعه
- نقش طراحی فضا در ایجاد تعاملات اجتماعی و افزایش پویایی و مشارکت اجتماعی شهروندان
- نقش و اثر متقابل فضا در توسعه اجتماعی
- بررسی الگوهای اجتماعی فضا و جرم و نحوه توزیع مکانی و خاستگاه های فرهنگی آن
  - ارتقاء دانش و رفتار شهروندان به واسطه تعامل با شهر