فاطمه ظفر نژادو"امايش سرزمين "نگاه هاي نو

فاطمه ظفر نژادو"امايش سرزمين "نگاه هاي نو

معمارنت- صدوچهل ودومين جلسه گفتمان نقد معماري وشهرسازي كه به همت انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار وشهرساز وجامعه مهندسان مشاور برگزار مي شود اين هفته سوم شهريور١٣٩٣ از ساعت ١٨ الي ٢٠/٣٠در خانه هنرمندان به سخنراني فاطمه ظفر نژاد با موضوع امايش سرزمين نگاه هاي نو اختصاص دارد.اعضاي پانل جواد اكبري ،محمد علي حامدي وحميد فراهاني راد ودبير جلسه سعيد سادات نيا است.
 

 

معمارنت- صدوچهل ودومين جلسه گفتمان نقد معماري وشهرسازي كه به همت انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار وشهرساز وجامعه مهندسان مشاور برگزار مي شود اين هفته سوم شهريور١٣٩٣ از ساعت ١٨ الي ٢٠/٣٠در خانه هنرمندان به سخنراني فاطمه ظفر نژاد با موضوع امايش سرزمين نگاه هاي نو اختصاص دارد.اعضاي پانل جواد اكبري ،محمد علي حامدي وحميد فراهاني راد ودبير جلسه سعيد سادات نيا است.