نشست نقد کتاب "توسعه پایدار و مدیریت آب"

نشست ششم از سلسله نشست های پژوهش شهری با موضوع نقد کتاب "توسعه پایدار و مدیریت آب" نوشته فاطمه ظفرنژاد