تدابیر بصری در نقاشی سردر قیصریه اصفهان در ايكوموس

 عمارنت-به همت کمیته آموزش ایکوموس ایران

 سخنرانی با موضوع:

تصور عامه شاه عباس و تدابیر بصری در نقاشی دیواری سردر قیصریه در اصفهان

 A ‘Public Image’ of Shah Abbas I and Visual Strategies in the Murals of the Qaysariya Portal in Isfahan

 با سخنراني

 دکتر مارکوس ریتر

 Dr. Markus Ritter

 سه شنبه 14 بهمن ماه 1393 ساعت ۱۵ الی 18

 در تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غرب پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر،مرکزهنرپژوهی نقش جهان برگزار مي شود.