جستار كيفيت در حكمروايي شايسته محلي

معمارنت-به همت مركز مطالعات وتحقيقات شهرسازي ومعماري ايران دومین نشست تخصصی از نشست های سه گانه هم اندیشی پیرامون موضوع "جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری" برگزار می گردد. این نشست با موضوع "جستار کیفیت در حکمروایی شایسته محلی"و سخنرانی  دکتر پیران و  دکتر حقیقت نائینی، روز سه شنبه مورخ 12 / 12 / 1393 در آمفی تئاتر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران- واحد پردیس کرج تشکیل خواهد شد.