نوآورى در زمينه انرژى و معمارى

نوآورى در زمينه انرژى و معمارى
نویسنده: 
مائوريتزيو سيبيللا
نوآورى در زمينه انرژى و معمارى

گامی در جهت راه اندازی یک سیستم مولد انرژی

عظیم و تجدیدپذیر
نويسنده:MAURIZIO SIBILLA  
مترجم: حسين ماهوتى پور- جامعه معماران و مهندسان ايران در ايتاليا
ويرايش : محمود ميرحسينى

اصول ساخت و ساز واحدهای مسکونی در آینده نزدیک می بایست از مقررات تازه و مهارت های نوین معماری تبعیت نموده و تجهیزات نو را به خدمت گیرد . این مقاله مشخصه های مدل منبع انرژی توزیع شده(DER)  را به شرح زیر توصیف می نماید:
نیروگاه مجازی تحولی زیربنایی در تولید و انتقال انرژی پدید می آورد که اساس توسعه شهرهای هوشمند را در راستای معیارهای زیست محیطی تشکیل می دهد...