دو تار عبدالله سرور احمدی هم خاموش شد

چنگی به دل نمی‌زند امشب سرود ما
آن خوش ترانه چنگی شب زنده دار کو

پیش از این:
دوتاری° عاشقی بود برخاسته از خراسان بزرگ، زیسته و بالیده در تربت و خاک جامی بزرگ. پدر بزرگ، پدر، مادر و دایی‌اش اولین روایت‌گران آهنگ‌ها و نغمه‌های موسیقایی بودند که "عبداللهِ" ده ساله را از سرچشمه‌ی زلال معرفت خویش سیراب کردند.
 

چنگی به دل نمی‌زند امشب سرود ما
آن خوش ترانه چنگی شب زنده دار کو

پیش از این:
دوتاری° عاشقی بود برخاسته از خراسان بزرگ، زیسته و بالیده در تربت و خاک جامی بزرگ. پدر بزرگ، پدر، مادر و دایی‌اش اولین روایت‌گران آهنگ‌ها و نغمه‌های موسیقایی بودند که "عبداللهِ" ده ساله را از سرچشمه‌ی زلال معرفت خویش سیراب کردند.
در این میان، راه‌یابی به درسگاه استاد "نظر محمد سلیمانی" نوازنده و راوی بی‌همتای دوتار شرق خراسان، دوتارآموزی‌اش را با عشقی چند چندان از پیش به پیش راند. چنانکه خود می‌گفت پیرانه‌سر و شوریده حال، کوه به کوه و کوی به کوی به پیگری و نشان جستن از نغمات و هنگ‌های پنهان در سینه‌ی دوتاری‌های منطقه سربرآستان جانانشان می‌سائید تا آنجا که مقام‌ها و روایات ایشان را در گنج‌نامه‌ی سینه‌ی خود گردآورد.آنگاه خود چون پیری راه‌دان به آموزش و پخش و بخش دانسته‌ها پرداخت.

اینک:
دوتار سرور بی هیچ سروری خموشانه در کنج روزگار بدآئین، به گریه سکوت به اعتکاف نشسته است. اینک او گنجی است خقته در خاک تربت جام.

فردا:
با سرور احمدی گفت‌گویی از جنسی دیگر بایاست. پسران، دختران و شاگردانش از بسیاری‌های او، بسیار دارند. شایاست تا به بزرگداشت مقام و نام او انجمن‌ها کنند از جنس علم و پژوهش؛ نغمات نشنیده شده‌اش رابه گوش اهل°، و روایات مکتوبش را به مردم پرآب و اشک ِمردمان برسانند.
                                                                                                                                                                                                            ایدون باد