كلان شهر وخاطرات جمعى

معمارنت -به همت انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار وشهرساز ، نشست بین رشته ای با عنوان  "کلان شهر و خاطرات جمعی" و جستاری پیرامون قابلیت ها و ظرفیت های فضا در بازآفرینی خاطرات حال و آینده در شهرهای معاصر، با سخنرانى على فلاح پسند ونوا توكلي مهر در روز دوشنبه 4 آبان ماه 1394 در خانه هنرمندان از ساعت 17 الی 20 تشكيل مي شود .

Nava Tavakoli Mehr
Landscape Architect
Editor In Director of "City and Landscape" Journal
Head of Board of Director In  "City and Landscape" Consultant
Member of board of Directors In ISLAP
mehrnava@gmail.com
http://www.shahromanzar.org