شهر ومردم درنمايشگاه نقاشى هاى ثميلا امير ابراهيمى