هشتمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران

هشتمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال ١٣٨٤

معمار مدعو : آرش مظفری
موضوع : راه رفتن روی بند
اعضای پنل گفتگو: رامبد ایلخانی، بابک شکوفی و علی کرمانیان

زمان : پنج شنبه 5 آذر، ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر
مکان : باغ موزه قصر (خیابان شریعتی، خیابان پلیس، میدان پلیس)