بررسی مکاتب دوتارنوازی شمال خراسان

سعید طهرانی زاده

دوشنبه 19/4/1391

ساعت 17 الی 19

خیابان ولی عصر- نرسیده به تقاطع طالقانی-پلاک 1552

سعید طهرانی زاده

دوشنبه 19/4/1391

ساعت 17 الی 19

خیابان ولی عصر- نرسیده به تقاطع طالقانی-پلاک   1552