مهندس گمنام بارسلون، مبدع علم «شهرسازی»

مهندس گمنام بارسلون، مبدع علم «شهرسازی»
مترجم: 
سارا کریمی
شهرسازی

معمارنت-  به تازگی سایت گاردین در سلسله مطالبی، روایت شهرهای دنیا را منتشر می‌کند. روایت‌های شهری بخشی از داستان‌های فراموش شده‌ای است که هویت و هستی شهرهای امروز را رقم زدند. با خواندن این روایت‌ها می‌توان دلایل موفقیت‌ها و شکست‌های امروز را بهتر درک کرد. معمارنت قصد کرده برخی از این روایت‌ها را به زبان فارسی در دفتر روایت شهری بازتاب دهد. همچنین روایت‌های شهرهای منطقه را به آنها بیفزاید. در این راستا از همکاری مخاطبان برای گردآوری داستان‌های کمتر شنیده شدۀ شهرها استقبال می‌کند.
این روزها اصطلاح بازآفرینی در حال تبدیل شدن به گفتمانی است که انتظار می‌رود برنامه‌ریزی‌های آیندۀ ما را متاثر سازد. در تجربۀ جهانیِ این رویکرد به شهر می‌خوانیم که بارسلون و آمستردام نخستین نمونه‌های این بازاندیشی در برنامه‌ریزی شهری بودند. تا حدی که انگلیسی‌ها خود را چند دهه عقب‌تر از آنها می‌بینند. اما ریشه‌های نگاه بازآفرینندۀ فضاها برای کاهش نابرابری و استفاده از همکاری به جای رقابت کجای سرنوشت این شهرها بوده است؟ چگونه شهروندان به این درجه از درک رسیدند که رقابت تنها یک برنده دارد اما در همکاری همگان برنده اند؟ اساس بازآفرینی شهری از بازتفسیر کجای تاریخ ناشی می‌شود؟ برای شروع از روایت بارسلون آغاز می کنیم و آن چه بر آن گذشته.
بارسلون، شهری خفه کننده و فشرده در میان دیوارهای قرون وسطایی خود بود- تا آن که مهندس گمنامی به نام «ایلدفونس سردا » با طرح رادیکالی برای توسعه از راه رسید. معماران رقیب او را دست کم گرفتند، در حالی که رویکرد علمی او نحوۀ اندیشیدن ما به شهرها را تغییر داد.

برای مطالعه کامل مطلب فایل pdf را دانلود نمائید.

 

منابع: 

سایت گاردین