ابرنگ هاي يك معماروشهرساز(سعيد سادات نيا)در گالري گلستان

 

معمارنت -نمايشگاه ابرنگ هاي سعيد سادات نيا معمار وشهرساز جمعه ٣١ارديبهشت در گالري گلستان افتتاح مي شود .سادات نيا مي گويد : 

"اين آبرنگ ها مربوط به فرصت هائيست كه در سفر ها براى فرار از دنياى متجاوز ومغشوش كارى وزندگى شهرى توانسته ام فرا چنگ آورم. همانگونه كه   ديده مى شود نيمى از كارها درفضاى شبانه است چون شانس و وقت ديگرى براى گار نداشتم. باپيشنهاد خانم گلستان بخشى از آن تبديل به اين مجموعه در نمايشگاه شده است.
سعيد سادات نيا"
رزومه مهندس سعيد سادات نيا
ورود به دانشکده ی هنرهای زیبا و تحصیلات ناتمام در رشته‌ی نقاشی 1348
برگزاری 10 نمایشگاه انفرادی 1385- 1357 (گالری‌های: سیحون، بامداد، برگ، آریا، اثر، خانه هنرمندان و گلستان)
شرکت در 12 نمایشگاه گروهی 1384-1348
فوق لیسانس معماری از دانشکده‌ی معماری و شهرسازی دانشگاه ملی (شهید بهشتی) 1356
همکاری با مهندسان مشاور معماری و شهرساز 1371-1349
عضو هیات علمی دانشکده‌ی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی 1360-1356
مدرس دانشگاه الزهرا 1360-1357
رییس هیات مدیره‌ی مهندسان مشاور معمار و شهرساز آمود از 1371 تا 1392 و اکنون مدیرعامل
عضو گروه‌های معماری و شهرسازی جامعه‌ی مهندسان مشاور ایران 1384-1357
عضو گروه‌های معماری و شهرسازی و بازرسی انجمن صنفی مهندسان مشاور و معمار و شهرساز 1384-1376
عضو هیات موسس و عضو هیات دبیران و دبیر انجمن صنفی جامعه‌ی مهندسان معمار ایران 1382-1393
مدرس دانشگاه امیرکبیر 1384
نایب ریس انجمن صنفی مهندسان مشاور و معمار و شهرساز ایران 1384 تا 1394
عضو هیات دبیران نشریه‌ی بن از سال 1385 تاکنون
عضو شورای داوری جامعه‌ی مهندسان مشاور ایران از سال 1387 تا 1390
بازرس خانه‌ی هنرمندان ایران از سال 1388 تا 1390
سردبیر نشریه‌ی جامعه‌ی معماران از سال 1388
مشاور شورای عالی خانه هنرمندان ایران از 1390 تاکنون
عضو هیات اجرائی شواری تشکل‌های فنی و مهندسی کشور از 1391 تاکنون
 
 
1969            Entering Tehran University. Faculty of fine arts (painting-unfinished)
1976             Master degree in Architecture from Melli University
1969-2005    Taking part in 12 group Exhibitions
1977-1981    Member of the scientific board faculty of architecture and urban design in Shahid Beheshti University
1970-1992     Co-operating with consulting urban design and architecture firms
1978-2006      10individual exhibitions
2005-2006     Lecture in Amirkabir University
1992-2013     chairman of the board Amood
2013-now       Managing director at Amood
1996-2005      Member of Iranian society of consulting Engineers (Architecture and Urban Design group)
1997-2005     Member and inspector of the board at Iranian syndicate of consulting Architecture and planners
2003-now      member of direct council of Iranian syndicate of consulting Architects planners
2005-now     Vice President of Iranian syndicate of consulting Architects planners
2006-now       Member of the board of editors at ‘’BON’’ journal
2008-2011     Member of arbitration council of Iranian Society of Consulting Engineers
2009-2011     Inspector of the board at Iranian house of artists
2009-now       Editor in chief of society of Architects publication
2011-now       Supreme council consultant of Iranian house of Artists
2012-now    Member of executive panel of technical engineering association council
2015-now    member of the board of Iranian society of consulting engineers