فيلم كليدرخواني دولت آبادي در نشست هفتم

فيلم كليدرخواني دولت آبادي در نشست هفتم

معمارنت-چهارشنبه ٢٢ارديبهشت محمود دولت ابادي مهمان ويژه هفتمين نشست يكصد معمار-يكصد انتخاب بود .او در اين نشست پس از سخنان كوتاهي در باره ويژگي هاي معماري بخشي از رمان كليدر را برايمعماران وشهرسازان حاضرروخواني كرد.لينك فيلم كليدر خواني دولت آبادي در همين صفحه در دسترس شماست .