اندیشه ی ایران شهروملاحظات ارتباطی ان درخانه وارطان

اندیشه ی ایران شهروملاحظات ارتباطی ان درخانه وارطان

 یازدهمین نشست از سلسله نشست های ایران شهر با موضوع: اندیشه ی ایران شهر و ملاحظات ارتباطی آن درتاریخ 95/03/04 ساعت 16 الی 18 در خانه گفتمان شهر و معماری با سخنرانی آقای دکتر یونس شکرخواه برگزار می شود. 
آدرس: میدان فلسطین،خیابان طالقانی غربی، پلاک 514 

 

اندیشه ی ایران شهروملاحظات ارتباطی ان درخانه وارطان