فضاهاي عمومي شهري وذهنيت پولي

انزدهمین نشست از سلسله نشست های ایران شهر با موضوع: فضاهای عمومی شهری و ذهنیت پولی درتاریخ 95/06/02 ساعت 16 الی 18 در خانه گفتمان شهر و معماری با سخنرانی آقای دکتر عباس کاظمی برگزار می شود  

آدرس: میدان فلسطین،خیابان 

طالقانی غربی، پلاک