زنان وحقوق شهروندي،آسيب پذيري زنان در محله هاي هدف