درآمدي بر شناخت مفاهيم باغ ايراني در مجموعه علي قلي آقا

درآمدي بر شناخت مفاهيم باغ ايراني در مجموعه علي قلي آقا

 

مجموعه برنامه هاي "باغ ايراني" با ايراد دو سخنراني در نخستين نشست اين مجموعه آغاز مي شود. موزه حمام عليقلي آقا ميزبان آقايان مهندس قهاري و مهندس ميرعمادي خواهد بود تا در اين نشست شركت كنندگان را با مفاهيم باغ ايراني آشنا كنند. اصفهان از كهن باغ شهرهاي ايران است كه در گوشه گوشه آن ، به غير از باغ معروف چهلستون كه به ثبت ميراث جهاني نيز رسيده، نشانه هاي فراواني از آن گذشته به چشم مي خورد. نام بسياري از كوچه ها و محله هاي اين شهر، نشان از وجود آن باغ بزرگ دارد. اما تغييرات اقليمي و تغيير نوع زندگي شهرنشيني باعث شده "مفهوم باغ ايراني" رفته رفته به "روياي باغ ايراني" تبديل شود. برگزاري كارگاه هاي آموزشي كوتاه مدت، اردوهاي شهري، برپايي نمايشگاه و ... از ديگر بخشهاي اين مجموعه برنامه خواهد بود. مجموعه سخنراني ها و مصاحبه ها در كتابي با همين عنوان چاپ خواهد شد. نشست هاي سخنراني، با حمايت سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان، سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان، مديريت طرح ناژوان، انجمن مفاخر معماري ايران و موسسه مطالعاتي جهان باغ ايرانيان ،وتارنماي معمارنت ، بصورت ماهانه برگزار خواهد شد. شركت اساتيد، دانشجويان و ديگر علاقمندان در اين نشست ها آزاد است. نشاني : اصفهان - خيابان مسجد سيد - خيابان آيت ا... بيد آبادي - موزه حمام عليقلي آقا ساعت 16-18