دومين همايش باغ ايراني در مجموعه علي قلي آقا

دومين همايش باغ ايراني با سخنراني دکتر سیروس شفقي در مجموعه علي قلي آقا اصفهان برگزار شد .وي  پیرامون باغ ایرانی و قطعه بندی چهارگانه زمین با دو محور عمودی و نمونه آن  محور خیابان چهارباغ فعلی و برخورد آن با رودخانه زاینده رود که دو محور عمود برهم و سازماندهی فضا  را شکل می دهد گفت . نکته جالب اينكه در مطالعات مناطق قدیمی ،محققان متوجه شدند ایرانیان نه تنها درباغ و درختکاری پیشگامی داشتند بلکه  اولین  مردمانی بودندکه گیاهانی که جنبه خوراکی داشته مانند گندم و جو را کشف و پرورش دادند(  اولین منطقه کشت گندم دهلران  9000 سال پیش ).
دكتر شفقي به بازگشایی رموز فنی ساخت بر روی تل و تپه های باستانی با کارکرد  مخابراتی و احتمال اینکه  کوه صفه نیز یک محل مخابره قدیمی بوده اشاره كرد و توصیه  كرد نکات فنی در زمینه ایجاد منظر شهری به سبک ایرانی رعايت شود ،چنانکه در گذشته ایرانیان ساختار شهری کاملی را داشتند  که نمونه آن در اروپا مطلقا وجود نداشت وي به مساله ناراحت کننده درختان باغ فین کاشان اشاره كرد كه به دلایل سهل انگاری دچار شکستگی و آفات و نابودي است .