۵دی روز ایمنی در برابر زلزله -بم ،عکس از معمارنت

۵دی روز ایمنی در برابر زلزله -بم ،عکس از معمارنت