اطلاعيه تمديد مهلت ثبت نام مسابقه اسكان موقت

اطلاعيه تمديد مهلت ثبت نام مسابقه اسكان موقت

اطلاعيه
با توجه به درخواست هاى مكرر شركت كنندگان در مسابقه طراحى اسكان موقت حوادث طبيعى وانسانى ومشورت با دبيرخانه مسابقات معمارى بدينوسيله اعلام ميشود كه صرفا ثبت نام در مسابقه تا پايان  روز ١٤ دي ماه ١٣٩٦ تمديد مي شود .
بديهى است تاريخ تحويل طرح كماكان همان پايان روز ١٥ دي ماه ١٣٩٦ مي باشد وبا برنامه ريزي هاى انجام شده براى روز داوري واعلام نتايج تاريخ فوق امكان تمديد نخواهدداشت .
معمارنت