نشست از بم تا كرمانشاه: درسهايى كه نياموخته ايم

نشست از بم تا كرمانشاه :درسهايى كه نياموخته ايم

معمارنت :به همت جامعه مهندسان مشاور ايران ، انجمن جامعه شناسى ايران وجامعه مهندسان شهرساز ايران سي وششمين نشست

پژوهش هاي شهري به طرح موضوع از بم تا كرمانشاه ،درسهايى كه نياموخته ايم توسط سيامك زند رضوى اختصاص دارد .
سه شنبه ٢٦ ديماه ١٣٩٦
جامعه مهندسان مشاور ايران ،ولنجك