نقش قنات در تامین منابع آبی آتی ایران

اندیشه ایرانشهر، 24 و 25
نشریه ای در زمینه شهرشناسی
سال دهم، زمستان 1396، شماره 24 و 25، 25000 تومان
فصلنامه اندیشه ایرانشهرنشریه¬ای است در زمینۀ شهرشناسی که در چند سال فعالیت خود در هر شماره به یکی از مباحث مهم تمدن شهری این سرزمین پرداخته است،

از جمله موضوعاتی که نشریه در طول ده سال فعالیت خود به آن پرداخته است، عبارتند از: سیر تحول شهرسازی معاصر ایران، شهرشناسی در ایران، فضاهای عمومی و همگانی، اقتصاد سیاسی شهرنشینی، شهرهای آینده، مدیریت منابع مالی در سازماندهی فضایی کلانشهر، فرسودگی از منظر شهرشناسی، توسعۀ فضاهای فرهنگی، گورستان ها، محله و کلانشهر، توسعه و ساخت و ساز در ایران معاصر، و صنایع و بدایع معماری ایران.
نشریه در مباحث گوناگون ولی با تمرکز بر یک موضوع تهیه می شود و همین باعث می¬شود که موضوع از زوایای متفاوت دیده شود و جنبه های متنوعی از آن بررسی گردد.
شماره حاضر به نقش قنات در تأمین منابع آبی ایران از گذشته تا امروز و نیز در آینده پرداخته است. مقالات گونگونی تحت موضوعات شهر نظر، شهر حضور، شهر گفتگو، شهر تجربه، شهر پژوهش، شهر قانون، شهر قصه، شهر اندیشه، شهر کتاب و شهر به شهر به بیان ایده ها و نظرها، تجربیات، پژوهش ها، داستان ها، رویدادها، معرفی کتاب و ... پرداخته اند.
سردبیر نیز در سرمقاله خود خطاب به تصمیم گیران حوزۀ آب کشور ضرورت توجه به قنات را به عنوان یکی از منابع آبی توصیه کرده است.