انتشار پژوهشی درمورد تهران در آستانه انقلاب

انتشار کتاب «تهران ــ ۵۶» سیمای تهران در پژوهشی فراموش‌شده
نویسندگان: آرش نصر اصفهانی و محسن گودرزی
کتاب «تهران-56» حاوی گزارش شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در سال 1356 به کوشش آرش نصر اصفهانی و محسن گودرزی در نشر نی منتشر شد.

درباره این کتاب می خوانیم: تهران در آستانه‌ی انقلاب در چه وضعیتی قرار داشت،
مشکلات اصلی و علل آن کدام بود؟ «شورای نظارت بر گسترش شهر تهران» در گزارشی در سال ۱۳۵۶ به این پرسش‌ها پرداخت. تهران ـ ۵۶ نسبت به توسعه‌ی نامتوازن، تعمیق نابرابری و کم‌اثری سیاست‌های موجود هشدار می‌دهد و بر لزوم تغییر در الگوی توزیع ثروت در سطح کشور و چگونگی سازماندهی نظام مدیریت شهری تأکید می‌کند و تصویری از آینده‌ی تهران را در صورت تداوم روندهای جاری برابر خواننده می‌گذارد. اکنون که چهل سال از انتشار این گزارشِ فراموش‌شده می‌گذرد، شهر تهران همچنان با مشکلاتی از قبیل تأمین درآمد پایدار، نظام حکمرانی شهری متناسب با تحولات شهر و تنزل کیفیت زندگی مواجه است. نویسندگان گزارش معتقدند مشکلات تهران راه‌حل بوروکراتیک ندارند و به‌صراحت اعلام می‌کنند که برنامه‌ریزی، امری سیاسی است و راه‌حل را باید در مشارکت واقعی مردم، توسعه‌ی نهادهای اجتماعی و تغییر سیاست‌های کلان و درپیش‌گرفتن توسعه‌ی متوازن جست‌وجو کرد.

منابع: 

منبع: goo.gl/koqhvW

@neypub