نوروز سال ۱۴۰۰گرامی باد

نوروز سال ۱۴۰۰گرامی باد

آرزو

در جدال یاس و ماندگاری پادزهر امید
سال رفته هم طی شد.
در نفس های آخر قرنی پر از فراز ونشیب
زیر سایه ابرهای خوف ورجا
در هول چیستی جنس نوزادِ این دوران
بر آئینه،  هفت سینِ  سیب وسنبل وسبزه می چینم.
به نیت آنکه روزگار نو
سال حالی خوب، برای درک شاْن آدمیان
سال شستن چشم، برای دیدن رنگ های رنگین کمان
سال گفتگو در باغ، برای حرس های بنیادین
سال سرود های بی لکنت
سال بر صدر نشستن خِرَد باشد .
روز نو، سال نو، بهار نو، مبارک باد.

نوروز ۱۴۰۰

video: