فراخوان هم‎اندیشی دیگری در هنر

فراخوان هم‎اندیشی دیگری در هنر

معمارنت- این بار «دیگری» دست‎مایۀ برگزاری هم‎اندیشی از سوی گروه هنر تطبیقی خانۀ هنرمندان شده است. شاید بپرسید «دیگری» دیگر کیست؟ پرسشی که این همایش نیز حول محور آن شکل می‎گیرد.
دیگری کیست یا چیست؟ و چه تصاویری او را نزد ما بازنمایی می‎کند؟ نقش آن در شکل‎گیری هویت و جایگاه من؛ ضرورت وجودی‎اش و چگونگی جهان بدون دیگری دغدغۀ پرداختن به این موضوع را در چنین هم‎اندیشی به وجود آورده است.

 

معمارنت- این بار «دیگری» دست‎مایۀ برگزاری هم‎اندیشی از سوی گروه هنر تطبیقی خانۀ هنرمندان شده است. شاید بپرسید «دیگری» دیگر کیست؟ پرسشی که این همایش نیز حول محور آن شکل می‎گیرد.

 

دیگری کیست یا چیست؟ و چه تصاویری او را نزد ما بازنمایی می‎کند؟ نقش آن در شکل‎گیری هویت و جایگاه من؛ ضرورت وجودی‎اش و چگونگی جهان بدون دیگری دغدغۀ پرداختن به این موضوع را در چنین هم‎اندیشی به وجود آورده است. اما جایگاه این مفهوم سیال در هنر و ادبیات، این بار بر مبنای محورهای زیر مد نظر قرار گرفتند:

 

1.    تصاویر دیگری در هنر سنتی و معاصر ایران
2.    خود همچون دیگری و دیگری همچون خود در آثار هنری
3.    نقش فرهنگ‎ها در تصویرسازی از دیگری در هنر
4.    مکاتب، گونه‎ها و جریان‎های هنری و تصویر دیگری
5.    هنر، دیگری و دیگری‎ها
6.    دیگرستیزی، دیگر گریزی و دیگرگرایی در هنر
7.    اخلاق و نظام‎های ارزشی، هنر و دیگری
8.    گفتگو با دیگری در اثر هنری
9.    هنر دیگری و نقش آن در تبیین جهان و هنر ما
10.    گستره و معنای دیگری در هنر ایرانی و اسلامی

 

براساس این محورها علاقه‎مندان می‎توانند چکیدۀ مقاله‎های خود را برای شرکت در این هم‎اندیشی تا پایان اسفندماه 1391 به نشانی iranhonarmandan@gmail.com  ارسال کنند و در صورت پذیرش چکیده با ارسال مقالۀ کامل از میهمانان این مراسم در بهار 1392 باشند.