نسرین فقیه و پاریس 2050

نسرین فقیه و پاریس 2050

معمارنت- چهل و نهمین نشست تخصصی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با موضوع "پاریس 2050: ده طرح، ده معمار" روز چهارشنبه 30 بهمن 1392 برگزار می‌گردد.

این نشست که با سخنرانی خانم نسرین فقیه همراه خواهد بود رأس ساعت 15 در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تخصصی عمران و به‌سازی ایران برگزار خواهد شد
 

معمارنت- چهل و نهمین نشست تخصصی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با موضوع "پاریس 2050: ده طرح، ده معمار" روز چهارشنبه 30 بهمن 1392 برگزار می‌گردد.

 

این نشست که با سخنرانی خانم نسرین فقیه همراه خواهد بود رأس ساعت 15 در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی ایران برگزار خواهد شد