نشریه دانشکده هنر های زیبا .شماره دو-۱۳۴۱

نشریه دانشکده هنر های زیبا .شماره دو-۱۳۴۱
نشریه دانشکده هنر های زیبا .شماره دو-۱۳۴۱

مقدمه:
دانشکده هنرهای زیبا در سال 1319

به دستور مرحوم اسماعیل مرآت وزیر فرهنگ وقت با سه شعبۀ معماری، نقاشی و مجسمه‌سازی و یکصد هزار ريال اعتبار سالانه در محل دبیرستان مروی (مدرسۀ خان مروی) تأسیس گردید و با موافقت وزارت پیشه و هنر کلاس‌های شعبۀ معماری هنرسرای عالی، و شعبۀ نقاشی و مجسمه‌سازی هنرستان عالی هنرهای زیبای نوین که تابع آن وزارتخانه بود منحل شد و دانشجویان این شعب به دانشکدۀ هنرهای زیبا منتقل گردیدند و با پذیرفتن عده‌ای داوطلب جدید، بر طبق اساسنامه و آئین‌نامه‌های آزمایشی، فعالیت دانشکده آغاز گردید و با نبودن وسائل و اعتبار کافی ( به‌طوری‌که عده‌ای از استادان بدون دریافت حقوق تدریس می‌نمودند) در محلی‌که به‌هیچ‌وجه تناسب با وضع کار دانشکده نداشت، و با اشکالات گوناگون تدریس مواد سال اول و قسمتی از سال دوم شروع شد. با علاقۀ استادان و دانشجویان دانشکده راه پیشرفت را درپیش گرفت. از سال 1321 که دانشگاه تهران استقلال یافت، نظر به اشکالی که از لحاظ قانون تأسیس دانشگاه موجود بود و قید شده بود که دانشگاه مرکب از شش دانشگاه معین باشد دانشکده هنرهای زیبا با نام هنرکده جزو شعب 9گانه دانشگاه قرار گرفت ...