مرمت گر، راوی لایه های معنایی بناست

مرمت گر، راوی لایه های معنایی بناست
نویسنده: 
معمارنت
فرامرز پارسی

معمارنت: مستند چکاد فرصتی بود تا فرامرز پارسی در سال های پختگی نظری و اشراف عملی خود به زبان معماری تاریخی ایران،

 

روایت خود ویژه ای از این معماری را با ما در میان بگذارد.تجربه ای که از بیش از سی سال انس همراه با جستجوی چیستی، چرایی و چگونگی معماری تاریخی ایران حاصل آمده است. خود فرامرز پارسی روایت لایه های معنایی نظر و عمل مدیران وکارفرمایان و مجریان مرمت در چند دهه گذشته ایران با همه افت وخیزهایش است که نیاز است روزی به آن نیز بپردازد.
 او به هیات راهبان در شهرها و روستاهای حاشیه کویر، البرز، زاگرس، حاشیه های خلیج فارس، زبان معماری تاریخی ایران را با گونه‌گونی  لهجه هایش نه تنها آموخت که همراه با ساکنان عمارت خورشید در مرمت بناهای بسیاری متجلی ساخت.شما را به دیدن این مستند دعوت می کنیم.     https://www.aparat.com/v/5FczC