فن‌آوری‌های بومی در هنرهای سنتی

فن‌آوری‌های بومی در هنرهای سنتی

معمارنت- معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر "اولین هم‌اندیشی فن‌آوری‌های بومی در هنرهای سنتی ایران" را برگزار می‌نماید.

 

 

معمارنت- معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر "اولین هم‌اندیشی فن‌آوری‌های بومی در هنرهای سنتی ایران" را برگزار می‌نماید.

 

این هم‌اندیشی 18 اسفند 1392 در سالن کنفرانس فرهنگستان هنر برگزار می‌گردد.