مسكن مهر انحراف ازبرنامه وجامعه هدف

مسكن مهر انحراف ازبرنامه وجامعه هدف

معمارنت: چهارمین نشست پژوهش شهری با موضوع مسكن مهر انحراف از برنامه وجامعه هدف  به همت جامعه مهندسان مشاورايران ،انجمن جامعه شناسي ايران وجامعه مهندسان شهر ساز ايران باتوجه به هم زمانی آخرین سه شنبه تیرماه با ماه رمضان   روز سه شنبه 93/5/14 در جامعه مهندسان مشاور برگزار مي شود.

 

 

معمارنت: چهارمین نشست پژوهش شهری با موضوع مسكن مهر انحراف از برنامه وجامعه هدف  به همت جامعه مهندسان مشاورايران ،انجمن جامعه شناسي ايران وجامعه مهندسان شهر ساز ايران باتوجه به هم زمانی آخرین سه شنبه تیرماه با ماه رمضان   روز سه شنبه 93/5/14 در جامعه مهندسان مشاور برگزار مي شود.