یاد شادروان دکتر شهریار عدل در ايكوموس

کمیتۀ آموزش ایکوموس ایران برگزار می‌کند
 
یاد شادروان دکتر شهریار عدل، ‏
باستانشناس، محقق، و پژوهشگر حوزۀ فرهنگ ایرانی، ‏و عضو 
پیوستۀ ایکوموس ایران را در سالگرد درگذشتشان گرامی می‌داریم

برنامه:‏
بخش اول:‏
به یاد دکتر شهریار عدل:‏
دکتر سیاوش صابری: "شهریارِ مُلکِ خراسان"‏
آقای مهرداد زاهدیان: "با شهریار..."‏‏‏
پخش فیلم: زندگی و آثار زنده یاد دکتر شهریار عدل

بخش دوم:‏
سخنرانی با موضوع:‏
 باستانشناسیِ مسجد سنگیِ دارابِ فارس، بر پایۀ بازخوانی کتیبه‌های آن
سخنرانان:‏
استاد عمادالدین شیخ الحکمایی/ دکتر میرزا محمد حسینی

سه‌شنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۵  
از ساعت ۱۵ الی ۱۷
تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی،‏
شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان
 
 IRANICOMOS.ORG