انتشار شماره 55 مجله معماری و فرهنگ و مراسم رونمایی از آن

انتشار شماره 55 مجله معماری و فرهنگ و مراسم رونمایی از آن
نویسنده: 
معمارنت
معمارنت-به بهانه انتشار پنجاه و پنجمین شماره فصلنامه معماری و فرهنگ  نشستي با سخنراني كامبيز مشتاق گوهري با عنوان  
«تهران و برهوت ایران؛ جستاری در ضرورت تمرکززدایی و توازن منطقه‌ای»
در خانه گفتمان شهر برگزار مي شود.
 
سه‌شنبه نوزدهم تیرماه نودو هفت
خانه گفتمان شهر
تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، شماره ۵۱۴