پیش‌درآمدی بر هم‌اندیشی "انتقال پایتخت"

پیش‌درآمدی بر هم‌اندیشی "انتقال پایتخت"

 معمارنت- این روزها زمزمه انتقال پایتخت با توجه به چالش‌های فعلی تهران موضوعیت دوچندانی پیدا کرده و با رویکردها و نظرات مخالف و موافق عمده‌ای در سطوح برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور مواجه گردیده است. از این رو یک‌صد و سیزدهمین گفتمان هنر و معماری با موضوع پیش‌درآمدی بر هم‌اندیش "انتقال پایتخت" به شکل مناظره به این موضوع حائز اهمیت خواهد پرداخت.

 معمارنت- این روزها زمزمه انتقال پایتخت با توجه به چالش‌های فعلی تهران موضوعیت دوچندانی پیدا کرده و با رویکردها و نظرات مخالف و موافق عمده‌ای در سطوح برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور مواجه گردیده است. از این رو یک‌صد و سیزدهمین گفتمان هنر و معماری با موضوع پیش‌درآمدی بر هم‌اندیش "انتقال پایتخت" به شکل مناظره به این موضوع حائز اهمیت خواهد پرداخت.

 

در این نشست که روز چهارشنبه دوم بهمن ماه 1392 از ساعت 16 الی 19 در محل موزه هنر‌های دینی امام علی (ع) برگزار می‌گردد، دکتر سپیده شفائی، مهندس فاطمه ظفرنژاد، دکتر رضا بهبهانی، دکتر سیروس باور، مهندس ابوالحسن میرعماد و فرخ محمدزاده سخرانی خواهد کرد.