توانمندسازی سکونتگاه‌های شهری با حکمروایی خوب

توانمندسازی سکونتگاه‌های شهری با حکمروایی خوب

 معمارنت- شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) با همکاری مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران روز یک‌شنبه 21 اردیبهشت‌ماه نشستی با موضوع "توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در پرتو حکمروایی خوب شهری" برگزار می‌کند. 

 

 

معمارنت- شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) با همکاری مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران روز یک‌شنبه 21 اردیبهشت‌ماه نشستی با موضوع "توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در پرتو حکمروایی خوب شهری" برگزار می‌کند. 

 

این نشست که در سالن همایش شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) برگزار می‌گردد با سخنرانی دکتر مظفر صرافی همراه خواهد بود که اعضاء پنل آن نیز به ترتیب خانم اسکندری، دکتر علاالدینی و دکتر کلهرنیا خواهند بود.