سه گانه برنامه ریزی، اجرا و محصول

سه گانه برنامه ریزی، اجرا و محصول

معمارنت- بررسی «سه گانۀ برنامه ریزی، اجرا و محصول: گفته ها و ناگفته های بخش مسکن» عنوان سومین نشست از سلسله نشست‌های پژوهش شهری است که سه شنبه 27 خردادماه 93 برگزار می‎شود.
در این جلسه سیدرضا هاشمی، حامد مظاهریان و فردین یزدانی به نقد و بررسی پژوهش انجام شده توسط مینو رفیعی پرداخته و در انتها با مشارکت حضار پرسش و پاسخ صورت خواهد گرفت.
 

 

 

معمارنت- بررسی «سه گانۀ برنامه ریزی، اجرا و محصول: گفته ها و ناگفته های بخش مسکن» عنوان سومین نشست از سلسله نشست‌های پژوهش شهری است که سه شنبه 27 خردادماه 93 برگزار می‎شود.

 

در این جلسه سیدرضا هاشمی، حامد مظاهریان و فردین یزدانی به نقد و بررسی پژوهش انجام شده توسط مینو رفیعی پرداخته و در انتها با مشارکت حضار پرسش و پاسخ صورت خواهد گرفت.

 

این سلسله نشست‌های پژوهش شهری در چارچوب «موافقت‌نامه همکاری در پایش و ارتقاء پژوهش شهری» فی‌مابین جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن جامعه شناسی ایران و جامعه شهرسازان ایران در آخرین سه شنبه هر ماه از ساعت 16 الی 18 در محل جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار می شود.